VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost:
Bio Czech Energy s.r.o., C 25181 vedená u Krajského soudu v Plzni
Tymákov 249, 33201
IČO: 29017572,
DIČ: CZ 29017572

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 1. 8. 2019

1.Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Bio Czech Energy s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé písemnou objednávkou nebo smlouvou o dodávce zboží a zajištění služeb (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „objednatelem“).

1.2 Kontaktní údaje zhotovitele jsou následující:
doručovací adresa: Tymákov 249, 33201
kontaktní telefon: +420 774 200 646
emailová adresa: info@epelety.cz
webové stránky: www.epelety.cz

1.3 Veškeré smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí těmito VOP. Jejich platnost se vztahuje na všechny smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, ledaže by účastníci uvedli, že pro sjednaný obchodní případ se tyto VOP nepoužijí nebo platí jiné výslovně uvedené obchodní podmínky. Odchylná ujednání uvedená v konkrétní smlouvě o dílo mají přednost před zněním VOP.

1.4 Odesláním písemné objednávky nebo podpisem smlouvy o dílo vyjadřuje objednatel souhlas s těmito VOP.

2.Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění, není-li v objednávce nebo smlouvě o dílo uvedeno jinak, je dodání zboží (specifikovaného v objednávce nebo smlouvě o dílo), montáž a uvedení předmětu plnění do provozu zhotovitelem objednateli.

3.Objednávka a uzavření smlouvy

3.1 Objednávka vznikne na základě písemné objednávky (prostřednictvím elektronické komunikace nebo poštou) nebo na základě uzavření smlouvy o dílo.

3.2 Zhotovitel není povinen přijmout objednávku zboží, které nemá v okamžiku objednání na skladě nebo s jejímž splněním by měl spojeny nepřiměřené náklady, nebo služeb, které neprovádí. Zhotovitel je však povinen o této skutečnosti informovat objednatele v přiměřené lhůtě.

3.3 Zhotovitel je oprávněn zrušit objednávku v případě zjevné tiskové chyby, která se objevila na straně zhotovitele, a týká se ceny nebo popisu zboží.

4.Kupní cena, způsob úhrady

4.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli kupní cenu uvedenou v objednávce nebo sjednanou účastníky ve smlouvě o dílo, a to v termínu stanoveném zhotovitelem nebo dohodnutém ve smlouvě o dílo. Objednatel je povinen uhradit kupní cenu v plné výši v dohodnutých termínech.

4.2 Potvrzením objednávky nebo podpisem smlouvy o dílo objednatel potvrzuje, že se s cenami zboží a služeb seznámil.

4.3 Objednatel je povinen uhradit kupní cenu v hotovosti nebo bankovním převodem na účet zhotovitele dle specifikace v objednávce nebo ve smlouvě o dílo. V případě bankovního převodu na účet se za den zaplacení kupní ceny považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele v plné výši v jeho peněžním ústavu a k jeho volné dispozici.

4.4 Případné prodlení s úhradou kupní ceny se považuje za podstatné porušení objednávky nebo smlouvy o dílo a zhotovitel je v takovém případě oprávněn od objednávky nebo smlouvy odstoupit.

5.Dodání zboží a služeb

5.1 Zhotovitel je povinen dodat zboží a služby objednateli po obdržení dohodnuté peněžní úhrady (zálohy) v plné výši, a to v množství, jakosti a provedení sjednaném ve smlouvě o dílo.

5.2 Není-li dohodnuto jinak, dodávka zboží a služeb se realizuje dodáním objednateli na adresu uvedenou v objednávce nebo smlouvě o dílo.

5.3 Zboží a služby budou dodány objednateli v nejkratším možné lhůtě v závislosti na dostupnosti zboží u výrobce a provozních možnostech zhotovitele.

5.4 Konkrétní datum (dále je „termín“) dodání zboží objednateli bude stanoven dohodou v objednávce nebo ve smlouvě o dílo. Objednatel je povinen v dohodnutém termínu zpřístupnit potřebné prostory na adrese realizace. Pokud tak objednatel neučiní a zhotovitel z toho důvodu nebude schopen dodat zboží a služby objednateli, je objednatel v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli ušlé režijní a provozní náklady, které závisí zejména na druhu a množství zboží a služeb. Před úhradou těchto nákladů není zhotovitel povinen znovu dodat objednané zboží a služby objednateli.

5.5 Objednatel bere na vědomí, že objednané služby mohou být vykonávány osobou odlišnou od zhotovitele na základě dohody mezi zhotovitelem a touto osobou, když zhotovitel provedení těchto činností pouze zajistí.

5.6 Nezbytnou podmínkou dodání montáže zboží je splnění všech podmínek stanovených v podmínkách stavební připravenosti (viz bod 6. VOP). V případě nesplnění těchto podmínek nemůže být montáž zboží provedena. Pokud se osoba provádějící montáž dostaví k provedení služby na místo dohodnuté s objednatelem v dohodnutý termín a z důvodu nesplnění podmínek stavební připravenosti nedojde k provedení montáže zboží, má se objednávka nebo smlouva o dílo za splněnou v celém rozsahu již dodáním zboží. Objednatel je povinen převzít zboží i bez montáže a uhradit jak kupní cenu zboží, tak i smluvní pokutu ve výši ceny za obstarání služeb, které nemohly být zhotovitelem v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti provedeny. V případě zájmu o montáž zboží je objednatel povinen opětovně kontaktovat zhotovitele a uhradit cenu za tyto služby.

5.7 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že při provádění montáže může dojít k drobným poškozením omítek, obkladů, zdiva apod., a že odstranění těchto drobných poškození není součástí závazku zhotovitele. Objednatel souhlasí s tím, že není oprávněn požadovat odstranění těchto drobných poškození ani uhrazení případné škody.

5.8 Objednatel má za povinnost spolupůsobit (poskytnout potřebnou součinnost) při plnění závazku zhotovitele dodat zboží a služby a neučiní-li tak včas a řádně, považuje se jeho prodlení za podstatné porušení smlouvy s tím, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od objednávky nebo smlouvy o dílo.

5.9 Zboží a služby dodané podle objednávky nebo smlouvy o dílo je objednatel povinen převzít. Nepřevezme-li objednatel včas a řádně nabídnuté plnění, má se objednávka nebo smlouva o dílo za splněnou v celém rozsahu bez vad a nedodělků a objednatel je povinen uhradit kupní cenu v plné výši.

5.10 Při převzetí zboží dodávaného na základě objednávky externím dopravcem (přepravní službou, paletovým rozvozem), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a naší společnosti na info@epelety.cz, +420774200646. Zapsat skutečnost o dodaném stavu zásilky do přepravního listu dopravce a pokud je to možné, co v nejkratším termínu pořídit fotodokumentaci stavu zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud bude tato skutečnost ze strany kupujícího opomenuta, může dojít k zamítnutí reklamace přepravy. Přeprava je poskytována třetí stranou a je nutné předat podklady o reklamaci přepravy z naší strany dopravci, co možná nejdříve od termínu dodání zásilky.

6.Podmínky stavební připravenosti

6.1 Před započetím dodávky zboží a služeb je objednatel povinen zajistit zhotoviteli přístup na místa potřebná k plnění předmětu objednávky nebo smlouvy o dílo. Nebude-li přístup zajištěn, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ušlé režijní a provozní náklady, které vyplynou z prodlení. Nebude-li přístup včas zajištěn, má zhotovitel právo odstoupit od objednávky nebo smlouvy o dílo.

6.2 Je-li předmětem objednávky nebo smlouvy o dílo montáž a uvedení do provozu spotřebiče na tuhá paliva (kamna, kotel apod.) plynového kotle, plynového průtokového ohřívače vody nebo přímotopného zásobníkového ohřívače a není součástí montáž nové spalinové cesty zhotovitelem, je objednatel povinen zajistit provedení revize spalinové cesty v souladu s platným nařízením vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, v platném znění tak, aby ke dni montáže a uvedení do provozu neuběhla od provedení revize lhůta delší než 3 měsíce (případně lhůta kratší, je-li to vyžadováno platnými právními předpisy nebo výrobcem zboží). Pokud objednatel tuto svou povinnost nesplní, hledí se na něj, jako by nesplnil podmínky stavební připravenosti se všemi důsledky, které z toho pro něj plynou (zejména čl. č. 5, odst. 5.6 VOP).

6.3 Pokud předmět plnění objednávky nebo smlouvy o dílo vyžaduje kvůli svému charakteru specifické podmínky stavební připravenosti, budou tyto podmínky součástí objednávky nebo smlouvy o dílo.

7.Ochrana osobních údajů

7.1 Odesláním objednávky nebo uzavřením smlouvy o dílo vyjadřuje objednatel souhlas se zpracováním jím uvedených osobních údajů pro účely realizace obchodní transakce. Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, je s nimi nakládáno v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám pouze za účelem plnění závazku zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo (sdělení jména a adresy objednatele dodavateli zboží nebo služeb). Správce ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Bio Czech Energy s.r.o. Udělení výše uvedeno souhlasu objednatelem je dobrovolné a souhlas s uschováním a zpracováním osobních údajů může objednatel kdykoli odvolat na uvedených kontaktech bod 1.2 VOP. Objednatel je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány.

8.Záruka za jakost

8.1 Není-li dohodnuto jinak, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na práce dle příslušného platného zákona a na zboží dle záručních podmínek dodavatele zboží. Zhotovitel se zavazuje, že předmět dodávky bude po dobu trvání záruky způsobilý k určenému účelu a že si zachová obvyklé či smluvené vlastnosti.

8.2 Objednatel je povinen předmět plnění prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí a případné vady a nedodělky sepsat do předávacího protokolu. Pokud bude předmět plnění předán bez vad a nedodělků, nebude na pozdější reklamaci charakteru neúplnosti dodávky brán zhotovitelem zřetel.

8.3 Záruka se nevztahuje zejména na opotřebené zboží nebo jeho dílů způsobené běžným a obvyklým používáním, na vady vzniklé používáním zboží v rozporu s pokyny výrobce, na poškození způsobené objednatelem nebo třetí osobou nebo nekvalifikovaným zásahem. Na případné reklamace, uplatněné z tohoto titulu, nebude zhotovitel brát zřetel a budou zamítnuty.

8.4 Objednatel je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady v záruční lhůtě prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamace jsou přijímány písemnou formou na základě předložení dokladu o nákupu nebo řádně vyplněného záručního listu.

8.5 Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, uplatní se pro práva objednatele z vadného plnění příslušná ustanovení zákona občanského zákoníku, v platném znění.

9.Penále za pozdní úhradu faktur

9.1 Smluvní strany se dohodly, že se budou řídit Obchodním zákoníkem a výše penále a úroku za pozdní úhradu faktur se řídí platným Občanským zákoníkem.

10.Právo objednatele na odstoupení

10.1 Objednatel má právo na odstoupení od objednávky nebo smlouvy o dílo pouze v případě, že tak učiní minimálně 7 pracovních dnů před termínem započetí plnění předmětu.

10.2 V souladu s ustanovením občanského zákoníku, v platném znění, nemůže objednatel odstoupit zejména od smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží a služeb, jejichž ceny závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli zhotovitele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo objednáno na základě konkrétní specifikace pro jeho osobu (atypická výroba zboží, barva nebo obklad kamen apod.) , a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném objednatelem na jeho žádost.

10.3 Odstoupí-li objednatel od objednávky nebo smlouvy o dílo, vrátí mu zhotovitel finanční prostředky, které od objednatele od objednávky nebo podpisu smlouvy obdržel jako zálohy na předmět plnění. Finanční prostředky budou objednateli vráceny stejným způsobem, kterým je zhotovitel přijal, pokud se nedohodne s objednatelem jinak.

11.Závěrečná ustanovení

11.1 Odstoupením, výpovědí nebo jiným skončením platnosti a účinnosti jednotlivé objednávky nebo smlouvy o dílo nezanikají nevypořádaná práva a závazky smluvních stran vzniklé před takovým ukončením včetně smluvních pokut, úroků z prodlení apod.

11.2 Podmínky obsažené v těchto VOP se stávají integrální součástí všech objednávek a smluv o dílo na veškeré zboží a služby dodávané zhotovitelem objednateli.

11.3 Veškeré vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklé z těchto VOP a z jednotlivých dílčích smluv o dílo se řídí českých právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.

11.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit. Změněné VOP zhotovitel vhodným způsobem zveřejní.

11.5 Strany se zavazují, že případné spory vzniklé z právních vztahů založených jednotlivými objednávkami nebo smlouvami o dílo budou řešit především dohodou. Pokud k dohodě nedojde, budou případné spory z těchto smluv rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice dle právních předpisů České republiky.

11.6 Objednatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP.
 

V Plzni dne 1.8.2019

GDPR - ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY POPTÁVKY, NABÍDKY A NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ V PŘÍPADĚ REALIZACE.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Vaše údaje, které nám dáte k dispozici ke zpracování prostřednictvím této webové prezentace, emailové nebo telefonické komunikace, popřípadě při osobní návštěvě naší prodejny zaměstnancům společnosti, budou zpracovány ve společnosti Bio Czech Energy s.r.o..

Souhlasím, že mé osobní údaje budou předány v případě potřeby smluvní partnerské firmě pro vytvoření nabídky v případě požadavku nacenění a konzultace příslušné realizace. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a to osobně na naší prodejně nebo prostřednictvím emailové komunikace na adrese info@epelety.cz, popřípadě telefonicky +420 774 200 646.

Děkujeme za pochopení, tým ePelety.

AKTUÁLNĚ

Vážení zákazníci, z provozních důvodů jsme nuceni omezit otevírací dobu:

v pátek 2.2.2024 13:00-17:00

Děkujeme za pochopení